ನೃತ್ಯಾಂತರಂಗ: ಅಕ್ಷಯ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ವಿಂದ್ಯಾಕಾರಂತರವರಿಂದ ಭರತ ನಾಟ್ಯ

UV 23-12-2015, page 2

ಉದಯವಾಣಿ 23-12-2015, ಪುಟ 2